Μια εξαιρετική δικαστική απόφαση για το θέμα των 10.500€

Μια εξαιρετική δικαστική απόφαση για το θέμα των 10.500€. “….χωρίς να αιτιολογείται πώς τα όργανα του ελέγχου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές ήταν εργαζόμενες. Ειδικότερα, δεν παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά (όπως ποια ήταν ακριβώς η εργασία που προσέφεραν), από τα οποία δικαιολογείται η εκτίμηση των ελεγκτικών οργάνων ότι η θέση στην οποία βρέθηκαν οι ανωτέρω εντός του χώρου του ενδίκου καταστήματος συνδέεται με την καταγραφείσα ειδικότητα, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανωτέρω αρνήθηκαν να υπογράψουν το σχετικό δελτίο ελέγχου ως εργαζόμενες, η ως άνω δε εκτίμηση των ελεγκτών δεν συνεπικουρείται από κάποιο άλλο στοιχείο του φακέλου. Εξάλλου, δεν προκύπτει ότι τα εν λόγω όργανα προέβησαν σε κάποια έρευνα προκειμένου να στηρίξουν την προαναφερθείσα εκτίμησή τους (ερωτήσεις σε πελάτες, μαρτυρίες των υπολοίπων υπαλλήλων, σε κοντινό χρόνο, εκθέσεις ελέγχου, σύμφωνα με τις οποίες να διαπιστώθηκε πάλι η απασχόληση των ανωτέρω στην επιχείρηση της προσφεύγουσας), σύμφωνα δε με όσα εκτέθηκαν στην τέταρτη σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο εκτιμά ελευθέρως την κρίση των αρμοδίων οργάνων περί της ιδιότητας με την οποία καταγράφηκαν οι φερόμενες ως εργαζόμενες της ένδικης επιχείρησης της προσφεύγουσας.”

ΑΚΔ:74/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Τμήμα 2ο Μονομελές

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή τη Βασιλική Σκόνδρα, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την Ποθητή Δεναξά, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την προσφυγή, με ημερομηνία κατάθεσης 10.12.2015,

της ………………………………………… κατοίκου ……………………………. της νήσου Θήρας, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελευθέριο Κίκιλη,

κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), καθολικός διάδικος του οποίου κατέστη ο «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 51 παρ.1, 53 παρ.1Α και 70 παρ.9 του ν.4387/2016 (Α΄85), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του και εν προκειμένω από τη Διευθύντρια του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων και παραστάθηκε με την από 8.11.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 εδ. στ΄ του Κ.Δ.Δ., της πληρεξουσίας δικηγόρου του Παμάριας Ρεκαḯτη.

η συνέχεια εδώ:

Α534/2020 Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου: Ακύρωση προστίμου ανασφάλιστου εργαζόμενου λόγω αόριστης έκθεσης ελέγχου

More Insights

ΩΣ 31/12/2020 Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ

Με τις διατάξεις του ν.4646/2019, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις ως προς τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης στα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες για την εξόφληση συγκεκριμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.  Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών

Read More
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ένας βραχνάς για τον επιχειρηματικό κόσμο, επί δεκαετίες, ήταν η συνυπευθυνότητα των νόμιμων εκπροσώπων για τις οφειλές μιας εταιρείας. Η μη διάκριση δηλαδή των οφειλών του Νομικού προσώπου από το πρόσωπο. Πλέον, με βάση δύο νέα νομοθετήματα, το πρόβλημα λύνεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απελευθερώνοντας μεγάλο αριθμό νομίμων εκπροσώπων εταιρειών (διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής) από δυσβάσταχτα βάρη. Το 1ο νομοθέτημα σχετίζεται με τις 3 προϋποθέσεις που απαιτείται να

Read More
100 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

100 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ   Αν πιστέψουμε ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια, τότε τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για το ισοζύγιο νέων επιχειρήσεων είναι αποκαλυπτικά. Το 2019 διαγράφησαν από το Μητρώο του ΕΕΑ 4.235 επιχειρήσεις. Από αυτές το 30% είχε λειτουργία 1-4 έτη και, συνολικά, το 53% είχε λειτουργία 1-8 έτη. Άρα

Read More