• 6974910050
 • george.floras@floras.gr
 • Κοκκινάκη 13 Κηφισιά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαδικασία Επαναφοράς (Turnaround Management)

Η διαδικασία του Turnaround Management μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία αναβίωσης μιας επιχείρησης που αγωνίζεται να ξεφύγει από τα οικονομικά προβλήματα για να συμβαδίσει με τον ανταγωνισμό στην αγορά και έρχεται μια στιγμή που η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να θέσει τη διαδικασία και τη στρατηγική προσέγγιση της Διαδικασίας Επαναφοράς.

Τα κυριότερα και κρίσιμα βασικά στοιχεία της διαχείρισης της Διαδικασίας Επαναφοράς περιλαμβάνουν την ανάλυση, τον προγραμματισμό και στη συνέχεια την εφαρμογή του σχεδίου για τη διάσωση της εταιρείας από όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, οι πραγματικότητες της διαχείρισης της ανάκαμψης είναι ότι είναι πολύ αργή, σύνθετη και δύσκολη διαδικασία και επίσης ιδιαίτερα δύσκολη η συνολική εφαρμογή της.

Η διαχείριση της Διαδικασίας Επαναφοράς αφορά μόνο τον περιορισμό των εργασιών και την ανανέωση της επιχείρησης. Συχνά, η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται όταν η επιχείρηση βρίσκεται υπό οικονομική πίεση. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε έως ότου η κατάσταση γίνει πολύ περίπλοκη για να ξεκινήσει η στρατηγική διαχείρισης της ανάκαμψης.

Εμείς από την πλευρά μας βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για να διαγνώσουμε μαζί σας την υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιάσουμε μαζί, εμείς με την εμπειρία μας και εσείς με την επιχειρηματική σας γνώση, τα μέτρα που χρειάζονται για την Επαναφορά της επιχείρησης στο επιθυμητό σημείο.

 

Turnaround Managers

Οι Turnaround Managers συχνά είναι προσωρινοί διευθυντές ή εξωτερικοί σύμβουλοι που μένουν μόνο όσο χρειάζεται για να επιτύχουν την ανάκαμψη της επιχείρησης. Οι εργασίες τους μπορούν να διαρκέσουν από 3 έως 24 μήνες ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την πολυπλοκότητα της εργασίας.

Το Turnaround management  δεν ισχύει μόνο για προβληματικές εταιρείες, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση όπου πρέπει να εφαρμοστεί αλλαγή κατεύθυνσης, στρατηγικής ή γενική αλλαγή των τρόπων εργασίας. Ως εκ τούτου, το Turnaround management  συνδέεται στενά με τη διαχείριση αλλαγών και τη διαχείριση ολοκλήρωσης μετά τις αλλαγές. Η υψηλή ανάπτυξη μιας επιχείρησης, για παράδειγμα, είναι ένα τυπικό σενάριο όπου οι Turnaround Managers βοηθούν επίσης. Όλο και περισσότεροι Turnaround Managers αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν αυτά που δεν μπορεί η επιχείρηση από μόνη τηςκαι παρέχουν βοήθεια για εταιρική χρηματοδότηση (σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες και τα ιδιωτικά κεφάλαια) και επαφή με επαγγελματικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών (όπως δικηγόροι, φοροτεχνικοί, επαγγελματίες αφερεγγυότητας) για να έχουν πρόσβαση σε πλήρη σειρά των υπηρεσιών που απαιτούνται συνήθως σε μια διαδικασία ανάκαμψης.

 

5 βήματα της Διαδικασίας Επαναφοράς:

 

Βήμα 1 – Ορισμός και ανάλυση

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου και του πρωταρχικού σταδίου, ο ορισμός των προβλημάτων απόδοσης εντός της επιχείρησης ορίζεται σαφώς και περιγράφεται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος να εντοπίζονται οποιεσδήποτε περιοχές οικονομικού προβλήματος στην επιχείρηση μέσω της περίπλοκης ανάλυσης και της εις βάθος μελέτης. Ο κύριος στόχος και στόχος αυτού είναι να σταματήσει η περαιτέρω πτώση της επιχείρησης, συνεχίζοντας παράλληλα την λειτουργία και να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα της επιχείρησης.

 

Βήμα 2 – Πεδίο εφαρμογής και στρατηγική

Μόλις σταθεροποιηθεί η επιχείρηση, είναι τώρα η ώρα να ξεκινήσετε τη διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού. Το πρώτο μέρος αυτού αφορά τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές της επιχείρησης (SWOT analysis).

Είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο όχι μόνο να κοιτάξουμε εσωτερικά (πλεονεκτήματα και αδυναμίες) αλλά να αναλύσουμε στρατηγικά το εξωτερικό περιβάλλον (ευκαιρίες και απειλές) με έναν ειδικό τρόπο. Μέσα από τη διαδικασία της ανάλυσης SWOT, το μακροπρόθεσμο όραμα, η αποστολή, οι βασικές αξίες και οι στόχοι για την επιχείρηση μπορούν να καθοριστούν καλύτερα. Η γνώση του πού κατευθύνεται η επιχείρηση επιτρέπει την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου και τη συνολική εφαρμογή του με αποτελεσματικό τρόπο.

 

Βήμα 3 – Σύνδεσμος και δράση

Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το στρατηγικό σχέδιο και να εξελιχθεί αυτό σε ένα σχέδιο δράσης. Πρόκειται για μια λίστα ενεργειών και εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Τα καθήκοντα χωρίζονται με βάση τις καθημερινές, εβδομαδιαίες και μηνιαίες δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν και με αυτή τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, ο καθένας θα συμβάλει στη συνολική αποστολή του οργανισμού.

 

Βήμα 4 – Εφαρμογή

Αυτό το βήμα δεν αφορά μόνο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης, αλλά και στην εξασφάλιση της απαιτούμενης καθοδήγησης και υποστήριξης του προσωπικού και των εργαζομένων του οργανισμού. Χωρίς αυτό το κρίσιμο βήμα, όλος ο σχεδιασμός μπορεί να καταλήξει στα σκουπίδια. Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να ευθυγραμμιστούν με το γενικό όραμα και την αποστολή της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σαφούς επικοινωνίας, ειδικών διαβουλεύσεων και καθοδήγησης σε τακτική βάση σε όλους τους εργαζομένους.

 

Βήμα 5 – Επανεξέταση

Με όλο το σχεδιασμό και την υλοποίηση, το επόμενο βήμα της διαχείρισης της Διαδικασίας Επαναφοράς απαιτεί τη διεξαγωγή τακτικών αναθεωρήσεων. Αυτό εξασφαλίζει όχι μόνο τη συνεχή βελτίωση, αλλά και τον εντοπισμό τυχόν διορθωτικών ενεργειών που μπορεί να χρειαστούν στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας και των λειτουργιών της επιχείρησης.

 

Τα 3 στάδια της Διαχείρισης Επαναφοράς είναι:

 

1) Αξιολογήστε τη βιωσιμότητα

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο και λεπτομερή έρευνα της επιχείρησης και της προβληματικής της κατάστασης και μπορεί να διαρκέσει περίπου 2-4 εβδομάδες. Η έρευνα αποκτά ευρύ φάσμα πληροφοριών που πρέπει να ληφθούν υπόψη, που περιλαμβάνουν:

 • Τρέχουσες και ιστορικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Κέρδη και Ζημιές (P&L), ισολογισμός, ταμειακή ροή και επαλήθευση των συστημάτων λογιστικής και κοστολόγησης κατά πόσο είναι αξιόπιστα ή όχι)
 • Κατάλογος των οφειλετών
 • Ικανότητα διαχείρισης
 • Αιτία της κατάστασης ή του προβλήματος
 • Πιθανές λύσεις για την επίλυση του προβλήματος
 • Αξιολόγηση το κατά πόσο τα επιχειρηματικά θέματα είναι ελεγχόμενα ή όχι
 • Αξιολόγηση το κατά πόσο η επιχείρηση είναι βιώσιμη ή όχι
 • Ανάλυση SWOT για να δώσετε σαφήνεια σε όλες τις συγκεκριμένες επιλογές.
 •  

2) Σταθεροποίηση και ανάπτυξη στρατηγικής

Μόλις εντοπιστούν και συμφωνηθούν τα θέματα και οι προτεραιότητες από όλα τα βασικά μέλη της διοίκησης και της εταιρείας, το στάδιο 2 περιλαμβάνει την εστίαση στην σταθεροποίηση της επιχείρησης και του σχεδιασμού της στρατηγικής ανάκαμψης από όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να ποικίλει ευρέως ανάλογα με την επιχειρηματική κατάσταση, τα προβλήματα και τη φύση της πολυπλοκότητας και μπορεί να διαρκέσει από 4 εβδομάδες έως 3 μήνες για να ολοκληρωθεί. Η στρατηγική ανάκαμψης αποτελείται από τους ακόλουθους παράγοντες και μπορεί να συμβεί ταυτόχρονα και με οποιαδήποτε σειρά ανάλογα με την αξία της περίπτωσης:

 • Σταθεροποίηση κρίσεων που περιλαμβάνει την ανάληψη ελέγχου, διαχείριση μετρητών, βραχυπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης, μείωση κόστους.
 • Νέα ηγετική ομάδα – λόγω 1) ανεπαρκών δεξιοτήτων της τρέχουσας ομάδας, 2) αστάθειας στη διαχείριση, 3) ανάγκης για φρέσκες και δημιουργικές ιδέες.
 • Προσήλωση των ενδιαφερομένων μερών – η παροχή συμβουλών και η συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών που εξαρτώνται από το αποτέλεσμα και περιλαμβάνει τους χρηματοδότες, τους πιστωτές, τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τις ενώσεις του κλάδου και ακόμη και κυβερνητικούς αξιωματούχους για διάφορους λόγους. Το όφελος από αυτήν την πτυχή συχνά υποτιμάται και συχνά αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή λύσεων και υποστήριξης για την επίλυση των προβλημάτων της επιχείρησης και μια αποτελεσματική διαχείριση της Διαχείρισης Επαναφοράς
 • Στρατηγική εστίαση – επαναπροσδιορισμός της βασικής δραστηριότητας, αναδιάρθρωση, εξαγορές και συγχωνεύσεις, εκποίηση, αξίες και βασικά στοιχεία.
 • Οργανωτικές αλλαγές – συμμετοχή του βασικού προσωπικού, βελτίωση των επιπέδων επικοινωνίας και βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων.
 • Βελτιώσεις διαδικασιών – λειτουργικές βελτιώσεις που προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα και εστιάζουν σε βασικά ζητήματα που απαιτούν άμεση προσοχή.
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση – η εφαρμογή αυστηρότερου ελέγχου και παρακολούθησης των μετρητών, η εισφορά κεφαλαίου, η μείωση του ενεργητικού ή η πώληση αχρησιμοποίητων περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία μετρητών ή χρήση αυτών ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα είναι αρκετά επωφελής για τον οργανισμό.
 

3) Εφαρμογή και παρακολούθηση

Μόλις ολοκληρωθεί και ολοκληρωθεί το στάδιο 2, θα δοθεί έμφαση στη λεπτομερή εφαρμογή και παρακολούθηση της οριστικής στρατηγικής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία Εποπτικού Συμβουλίου που θα επικουρεί τους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές ή το διοικητικό συμβούλιο για να διατηρεί την προσοχή του στην εφαρμογή της στρατηγικής. Η επιχείρηση μπορεί να έρθει σε επαφή με έναν επαγγελματία Αναδιοργανωτή, ο κύριος και βασικός ρόλος του οποίου θα είναι η εφαρμογή της στρατηγικής Διαχείρισης της Επαναφοράς.

 

Σημάδια μιας προβληματικής επιχείρησης που απαιτεί Διαχείριση Επαναφοράς:

1) Οι συνθήκες της αγοράς και το χαμηλό μερίδιο αγοράς

Οι διακυμάνσεις στην αγορά και ο δυναμικός χαρακτήρας της έχουν επηρεάσει την εταιρεία, αφήνοντάς την με χαμηλές πωλήσεις και απώλεια μεριδίου αγοράς σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Για ορισμένες εταιρείες, υπάρχει έλλειψη τεχνολογικής προόδου, καθώς τα σημερινά επίπεδα έχουν καταστεί αρκετά ξεπερασμένα. Σε άλλες εταιρείες, το πρόβλημα έγκειται στους τομείς των πωλήσεων και της εμπορίας. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους πουλάνε λιγότερο, καθώς η εταιρεία δεν έχει κρατήσει τον ιδανικό ρυθμό σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

2) Έλλειψη λειτουργικών ελέγχων

Η διαχείριση μιας εταιρείας χωρίς επαρκείς μηχανισμούς αναφοράς μπορεί να είναι πολύ προβληματική. Αν η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις παραδοσιακές και ανακριβείς πληροφορίες, η εταιρεία μπορεί να πάει εύκολα στη λάθος κατεύθυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και στρατηγικής.

3) Υπερ-διαφοροποίηση

Σε μια σύγχρονη κατάσταση της αγοράς και της συνολικής βιομηχανίας, πολλές επιχειρήσεις αισθάνονται την πίεση για διαφοροποίηση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος των οικονομικών και άλλων παραγόντων. Ωστόσο, η υπερβολική διαφοροποίηση μπορεί να τους προκαλέσει αδυναμίες, γεγονός που τους καθιστά εκτεθειμένους στον ανταγωνισμό.

4) Εκρηκτική ανάπτυξη

Οι εταιρείες μερικές φορές επιδιώκουν να προσδώσουν αξία με την στρατηγική ραγδαίας ανάπτυξης. Και πολλές φορές, η εταιρεία δεν μπορεί να βγει από το πρόβλημα στο οποίο μπαίνει με την ραγδαία ανάπτυξη. Η ραγδαία ανάπτυξη συχνά φέρει ένα υψηλό κόστος και η λειτουργία μιας επιχείρησης σε τέτοιο βαθμό σημαίνει ότι η διοίκηση πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστα ή καθόλου περιθώρια κέρδους.

5) Οικογενειακά και επιχειρηματικά θέματα

Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ πολλών ιδιωτικών εταιρειών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Η απόφαση σχετικά με το ποιος συγγενής ή ποιος από τους γονείς ή τα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσει την επιχείρηση μετά τη συνταξιοδότηση ή το θάνατο για του επικεφαλής της επιχείρησης μπορεί να είναι μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για μια ιδιωτική επιχείρηση. Εάν η απόφαση βασίζεται σε συναισθήματα αντί για καλή επιχειρησιακή κρίση, η εταιρεία μπορεί να βρίσκεται σε ταραγμένα νερά πολύ σύντομα.

6) Λειτουργία χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο και στρατηγική

Υπάρχουν πολλές προοδευτικές εταιρείες που λειτουργούν χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο στην αγορά. Το σχέδιό τους μπορεί να αλλάξει εν μία νυκτί επειδή βασίζεται στο δικό τους ένστικτο ή στην αίσθησή τους για την αγορά.

7) Ανεπαρκής στυλ διαχείρισης

Ο διευθύνων σύμβουλος ή ο ιδρυτής μιας εταιρείας μπορεί να μην είναι σε θέση να δώσει σωστή καθοδήγηση και εξουσιοδότηση και το υπόλοιπο προσωπικό βασικών διευθυντικών στελεχών δεν έχει την ισχυρή εμπειρία στον κλάδο και την αίσθηση της ιδιοκτησίας.

8) Κακές σχέσεις με τους δανειστές

Ορισμένες εταιρείες αναπτύσσουν μια σχέση αντιπαλότητας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τους δανείζουν, σχέσεις που συχνά οδηγούν σε οικονομικά προβλήματα και ζητήματα ταμειακών ροών μέσα στην εταιρεία.